Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Se vores priseksempler herunder

Vi har lagt eksemplerne i to kategorier, men ved at ringe eller skrive til os, kan du få en fast pris på erhver opgave.

Kategori 1
Undersøgelse ved olietank

En forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank består af følgende:
  • Udførelse af 2 boringer til 2,5 eller 3 meters dybde ved olietanken og 1 boring til ca. 1,5 meters dybde ved rørforbindelsen til boligen.
  • Udtagning af jordprøver for ca. hver halve boremeter - ca. 15 jordprøver.
  • Udførelse af indledende PID-målinger på ca. 15 jordprøver.
  • Analyse for olieprodukter af 3 jordprøver på akkrediteret laboratorium.
  • Udarbejdelse af en rapport indeholdende en beskrivelse af feltarbejderne, PID-målingerne, de gennemborede jordarter, analyseresultaterne samt en vurdering af forureningsforholdende ved olietanken og dennes rørforbindelse.
Den samlede undersøgelse udføres på 5 hverdage fra opstart til færdig rapport til en fast samlet pris på 12.000 kr. ekskl. moms (15.000 kr. inkl. moms).

Kategori 2
Jordundersøgelser ved bortskaffelse af ren eller forurenet jord.

Priserne herunder er totaltpriser inkl.:
  • Udtagning af blandings-jordprøver, der udtages på baggrund af 5 enkeltprøver af jorden. De 5 enkeltprøver homogeniseres straks efter prøvetagning til 1 blandings-jordprøve.
  • Et analyseprogram bestående af kulbrinter (Olie, benzin m.v.), PAH'er (tjærestoffer) samt tungmetaller. Analysetid: 5 hverdage.
  • Afrapportering indeholdende overskuelig oversigt over analyseresultater & grænseværdier samt tegninger med angivelse af prøvetagnings-steder / boringer (Graveplan).
  • Kørselsomkostninger i Storkøbenhavn og Nordsjælland.
Antal jordprøver Analyse for kiulbrinter, PAH'er (tjærestoffer samt 6 tungmetaller), ved GC-FID & ICP-analyse
1 1.500 kroner
2 2.800 kroner
5 5.500 kroner
10 9.000 kroner
20 17.000 kroner
30 24.000 kroner
Mere end 30 Særskilt tilbud
  Alle priser er excl. moms.
Kategori 3
Forureningsundersøgelse

Hvis der tidligere har været aktiviteter på ejendommen der giver anledning til mistanke om forurening, kan der være behov for en orienterende forureningsundersøgelse.

En undersøgelse kan bestå af nedenstående elementer, som kan udføres til følgende priser:
Historisk undersøgelse af grundens tidligere aktiviteter - indsamling af oplysninger om virksomhedens produktion, tankanlæg m.v. 2.500 kroner
Planlægning af undersøgelsen, indhenting af ledningsoplysninger og afsætning boringer. 2.000 kroner
Borearbejde og prøvehåndtering - f.eks. 6 boringer til ca. 4 meters dybde og udtagning af 48 stk. dobbeltprøver. 12.000 kroner
PID - målinger af ca. 48 udtagne jordprøver, prøvebeskrivelse og udarbejdelse af boreprofiler. 4.800 kroner
Analyse af f.eks. 6 jordprøver for olieprodukter (Olie, benzin, petroleum m.v.) og en række tungmetaller. 7.200 kroner
Afrapportering af hele undersøgelsen. 6.500 kroner
Samlet pris 35.000 kroner
  Alle priser er excl. moms.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk